Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu MusicMQ
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług Koncertoteka i innych poprzez Serwis. 
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest  Stowarzyszenie Chrześcijańskie Centrum Kultury Maryi Królowej  z siedzibą w Poznaniu KRS 908480; NIP 781-202-30-93. 
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”]. 
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis MusicMQ. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 12. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - "Kontakt".

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU MusicMQ

Wersja: wrzesień 2023
 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.musicmq.center i koncertoteka.pl (dalej: „Serwis”) oraz za pośrednictwem dedykowanych aplikacji, w tym aplikacji mobilnych. W rozumieniu Regulaminu przez Serwis należy rozumieć stronę internetową pod adresem www.musicmq.center oraz koncertoteka.pl, za pośrednictwem której Usługodawca świadczy Usługi oraz inne usługi;

2. Serwis jest prowadzony przez stowarzyszenie Chrześcijańskie Centrum Kultury Maryi Królowej z siedzibą w Poznaniu, ul. Norwida 9/1, 60-867 Poznań, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Poznań, pod numerem 908480, NIP 781-202-30-93, REGON 389442860 (dalej: „Usługodawca”).

3. Użytkownikiem, w rozumieniu Regulaminu, jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych) posiadająca Konto w Serwisie korzystająca z usług Serwisu przez  przeglądarkę internetową lub za pośrednictwem Aplikacji Usługodawcy, w celu  promocji swojej twórczości muzycznej lub twórczości Zespołu lub nazwy scenicznej podanej w czasie rejestracji, posiadający pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich członków Zespołu, stanowiącymi załącznik do niniejszej Umowy, w dalszej treści określanymi łącznie jako „Użytkownik”. Założenie Konta i korzystanie z Usług przez Użytkownika będącego osobą małoletnią lub pełnoletnią posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych jest możliwe pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego/opiekuna na korzystanie z Serwisu, w tym na korzystanie z Produktów/Usług. Usługodawca ma prawo weryfikować uprawnienie opiekuna prawnego do wyrażenia zgody w imieniu Użytkownika małoletniego lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

4. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest udostępnianie Użytkownikowi oferty Usługodawcy oraz umożliwienie mu dokonywania zakupu zamówionych usług w celach promocji i dystrybucji. Szczegółowe cechy i opis Produktu prezentowane są w Serwisie przy konkretnym Produkcie. W rozumieniu Regulaminu przez Produkty należy rozumieć:

a. usługi promocyjne i marketingowe świadczone cyfrowo

b. usługi dystrybucji muzyki w kanałach streamingowych

5. Oprócz tego Usługodawca zobowiązuje się do podejmowanie wybranych działań związanych z promocją Artysty, Zespołu oraz Członków Zespołu, a w szczególności do:

 1. badania rynku i możliwych pól działalności Zespołu oraz kręgu odbiorców na produkty działalności Zespołu,

 2. organizowania wywiadów i występów Zespołu we wszelkich mediach,

 3. produkcji produktów promocyjnych z logo Zespołu (kubki, koszulki itp.), wizerunkami członków Zespołu i ich dystrybucji, bądź też do zorganizowania i zapewnienia produkcji takich produktów

 4. promowania Zespołu,

 5. negocjowania oraz zawierania umów z producentami oraz organizatorami imprez w imieniu i na rzecz Zespołu,

 6. reprezentowania Zespołu oraz Członków Zespołu i ustalania warunków umów i ich współpracy z osobami trzecimi,

 7. dbania o należyte zabezpieczenie interesów Zespołu.

 8. Organizację koncertów, warsztatów szkoleń prowadzonych przez Artystę na rzecz podmiotów trzecich przy prowizji pobieranej przez Stowarzyszenie w wysokości 30%

 9. Organizację zleceń nagrań sesyjnych na rzecz podmiotów trzecich przy prowizji pobieranej przez Stowarzyszenie w wysokości 30%.

6. Udostępnienie Użytkownikowi oferty Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu jest bezpłatne. W szczególności przeglądanie oferty Usługodawcy nie podlega opłacie. Oferta Usługodawcy może ulegać zmianie. Koszty ponoszone przez Użytkownika są związane z nabywaniem Produktów i prawem korzystania z nich na własny użytek, w celach prywatnych. Koszty te nie zależą od tego, na ilu urządzeniach Użytkownik korzysta z Serwisu.

2. Zawarcie umowy o świadczeniu Usług

1. Zawarcie umowy o świadczeniu Usług między Usługodawcą a Użytkownikiem („Umowa”) następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego udostępnianego w Serwisie lub w Aplikacjach („Rejestracja”) oraz po akceptacji niniejszego Regulaminu. Usługodawca wskazuje w formularzu rejestracyjnym, które dane Użytkownika Serwisu są niezbędne do zawarcia Umowy i rozpoczęcia świadczenia Usług („Podstawowe Dane Osobowe”). Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego Konta po wprowadzeniu w formularzu poprawnego loginu oraz hasła, które Użytkownik ustala we własnym zakresie podczas rejestracji w Systemie. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik oświadcza, że podane w nim dane są prawdziwe i aktualne. Podanie nieprawidłowego adresu e-mail może uniemożliwić otrzymywanie informacji związanych z Kontem,  świadczonymi przez Usługodawcę Usługami, w tym również dotyczących zmian Regulaminu. Aktualizacja danych może nastąpić przez kontakt pod adresem support@chckmk.org. Użytkownik zobowiązuje się chronić hasło przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz utrzymywać je w tajemnicy.

2. Akceptacja Regulaminu jest konieczna do zawarcia Umowy. Usługodawca może odmówić świadczenia Usług na rzecz danego Użytkownika tylko w przypadku odmowy akceptacji Regulaminu lub odmowy podania przez Użytkownika Podstawowych Danych Osobowych, bądź podania danych niepełnych lub nieprawdziwych.

3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje do momentu usunięcia Konta przez Użytkownika albo rozwiązania Umowy przez Usługodawcę w przypadkach określonych w Regulaminie.

Usługodawca oświadcza, że posiada wiedzę i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania obowiązków określonych w ust. 1. Stowarzyszenie może przy wykonywaniu niniejszej umowy korzystać z pomocy osób trzecich, w szczególności angażować podwykonawców. W przypadku zaangażowania podwykonawców stosunek prawny będzie łączył nadal wyłącznie strony niniejszej umowy.

4.Usługodawca zobowiązuje się wykonywać niniejszą umowy z dochowaniem należytej staranności oraz w najlepiej pojętym interesie Zespołu oraz Członków Zespołu.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania wspierania Artysty, jeśli jego twórczość będzie znacząco odbiegać od celów i misji Stowarzyszenia oraz do jego usunięcia ze swojej oferty.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu wsparcia Artysty w przypadku braku chęci współpracy, lub ograniczonego zainteresowania ze strony słuchaczy.

§ 3. Konto Użytkownika

1. W wyniku Rejestracji zostaje utworzone konto Użytkownika w Serwisie, przypisane do adresu e-mail, podanego przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym („Konto”). Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. Za pomocą Konta Użytkownik ma możliwość nabywania, przechowywania, odsłuchiwania i pobierania nabytych Produktów.

2. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu (adresu e-mail) oraz hasła, podanych podczas Rejestracji w Serwisie. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni hasła, po prawidłowym wypełnieniu formularza odzyskiwania hasła i weryfikacji danych przez system Usługodawcy Użytkownik otrzyma przypomnienie drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas Rejestracji w Serwisie.

3. Konto jest niezbywalne. W szczególności Użytkownikowi nie przysługuje prawo do sprzedania Konta, oddania go do używania lub udostępniania go w jakiejkolwiek innej formie osobom trzecim. Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy hasło do Konta.

4. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z dobrymi obyczajami, naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich, w szczególności niezgodne z wartościami chrześcijańskimi lub nie promujące prawdy, dobra i piękna.

5. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) („Kodeks cywilny”) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.) („Prawo Autorskie”).

6. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci internetowej, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów akceptującym pliki typu cookies oraz konta poczty internetowej.

c) dostęp do sieci Internet i przeglądarki internetowej, posiadanie konta e-mail.

§ 4. Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Użytkownikowi Produktu zgodnego z Umową nadającego się do używania zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone, na przykład, kiedy istnieje podejrzenie włamania się na Konto. Wówczas Usługodawca może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik niezwłocznie odzyska dostęp do Konta.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta, włącznie z usunięciem Konta, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Serwisu w celu naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu lub oprogramowania. Usługodawca będzie dokładał wszelkich starań, aby przerwy takie zdarzały się jak najkrócej.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej, jak również za właściwości sieci Internet, z której Użytkownik korzysta. Dotyczy to także szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe i inne tego typu oprogramowanie.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Usługi/Aplikacji spowodowane niezainstalowaniem we właściwym czasie przez Użytkownika dostępnych aktualizacji bądź uniemożliwienie ich automatycznej aktualizacji.

7. Użytkownik powinien chronić swój identyfikator i hasło przed dostępem do tych danych przez osoby trzecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) identyfikatora Użytkownika lub hasła umożliwiającego Użytkownikowi korzystanie z Usług.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane do Serwisu w ramach korzystania z Usług przez Użytkownika.

9. Dokumentem określającym zasady i warunki Promocji, których organizatorem nie jest Usługodawca jest Regulamin Promocji sporządzony przez jej właściwego Organizatora.

§ 5. Zamówienie

1. Złożenie zamówienia na Produkt (dalej: „Zamówienie”) następuje przez aktywowanie przez Użytkownika widocznych w Serwisie odpowiednich opcji dostępnych przy każdym Produkcie i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na każdym etapie procedury składania Zamówienia.

2. W toku składania Zamówienia Użytkownik, poprzez zaznaczenie lub niezaznaczenie odpowiedniego, odrębnego pola, oświadcza, że wyraża zgodę lub nie wyraża zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu. W przypadku wyrażenia zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży oraz poinformowania Użytkownika o utracie prawa odstąpienia w przypadku wyrażenia powyższej zgody, Użytkownik traci prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

3. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość informującą o przyjęciu Zamówienia do realizacji, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży zamawianego Produktu (dalej: „Umowa Sprzedaży”).

4. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę od Podmiotu świadczącego usługę płatniczą informacji o dokonaniu płatności przez Użytkownika.

§ 6. Wypowiedzenie Umowy

1. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika może nastąpić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wysłanego do Usługodawcy drogą elektroniczną wskazaną w § 9 Regulaminu.

2. Rozwiązanie Umowy przez Usługodawcę może nastąpić w wypadku, kiedy Użytkownik:

a) umyślnie wykorzystuje Konto w sposób niezgodny z Regulaminem,

b) umyślnie używa lub usiłuje używać Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,

c) umyślnie narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Serwisu w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Usługodawcy. W takim wypadku Usługodawca jest uprawniony do wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 3 dni, Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

3. Skutkiem rozwiązania Umowy jest usunięcie Konta z Serwisu przez Usługodawcę. Tym samym Użytkownik traci dostęp do wszystkich Produktów i materiałów dostępnych na jego koncie założonym w Serwisie oraz w Aplikacjach.

§ 7. Odstąpienie od Umowy lub Umowy Sprzedaży

1. Użytkownik ma prawo odstąpienia od Umowy oraz od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.

2. Odstąpienie następuje na podstawie oświadczenia Użytkownika, złożonego w formie zasadniczo zbieżnej z wzorem, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, doręczonego Usługodawcy drogą elektroniczną wskazaną w § 7 ust. 1 Regulaminu.

3. Usługodawca w ciągu 14 dni roboczych przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego zgodnie z ust. 2 na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie lub adres mailowy wskazany przez Użytkownika.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy lub Umowy Sprzedaży przez Użytkownika, Umowę lub Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

5. W ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy lub od Umowy Sprzedaży Usługodawca zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

6. Z uwagi na charakter Produktów będących treściami cyfrowymi, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2020.02.21.poz. 287 t.j. (dalej: „Ustawa o Prawach Konsumenta”), Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do zwrotu Produktu i odstąpienia od Umowy Sprzedaży po dokonaniu nabycia Produktu, w przypadku, gdy:

a) Użytkownik wyraził w toku składania Zamówienia zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w ust. 1, oraz

b) Użytkownik został poinformowany o utracie możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

7. Po odstąpieniu od Umowy, na żądanie Użytkownika, Usługodawca niezwłocznie udostępni dostarczone lub wytworzone przez Użytkownika treści, których dostarczenie lub wytworzenie miało miejsce w trakcie obowiązywania Umowy. Udostępnienie treści następuje bezpłatnie, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i zgodnie z przepisami Ustawy o Prawach Konsumenta.

§ 8. Dane osobowe

Zakres gromadzenia oraz wykorzystania danych osobowych Użytkownika wraz z przysługującymi Użytkownikowi prawami został szczegółowo opisany w Polityce Prywatności, dostępnej w Serwisie.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny w Serwisie.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w następujących przypadkach: dostosowania postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, dostosowania Regulaminu do orzeczeń, decyzji, postanowień, wytycznych lub interpretacji władz, organów publicznych, rozszerzenia lub zmiany funkcjonalności Usługi, zapobiegania nadużyciom, zmiany warunków technicznych świadczonej Usługi, zmiany funkcjonalności Produktów lub innych treści cyfrowych, w tym podyktowanych zmianami technologicznymi, zmiany procesu zawierania umowy, zmiany danych teleadresowych, poprawienia omyłek pisarskich, usunięcia niejasności, poprawy obsługi Użytkowników.

3. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadamia również pocztą email, na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym Konta, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. W terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy są uprawnieni do złożenia oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie zmienionego Regulaminu. Oświadczenie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy świadczenia usługi Konta zawartej z Usługodawcą. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, o ile nie zrezygnował on z Usługi zgodnie z procedurą opisaną powyżej w § 11 ust. 3 w sposób określony w § 8 ust.1 Regulaminu.

4. Do Zamówień będących w toku realizacji, złożonych przez Użytkownika przed dniem wejścia w życie zmian, stosuje się Regulamin w brzmieniu dotychczasowym.

5. Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

6. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz bazy danych są własnością Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej.

7. Regulamin został wydany na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 t.j.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020. Poz 287 t.j. z póź. zm.).

8. Wszelkie spory między Usługodawcą a Użytkownikiem będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Użytkownik może również zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

9. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Użytkownik może również złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu z Użytkownikiem, sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest sąd miejscowo właściwy według przepisów prawa polskiego.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia od 01 września 2023 r.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KORZYSTANIA Z SERWISU MUSICMQ – WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

(* miejscowość, data)

Chrześcijańskie Centrum Kultury Maryi Królowej

ul. Norwida 9/1,

60-867 POZNAŃ

info@chckmk.org

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, (* imię i nazwisko), niniejszym informuję o moim odstąpieniu od:

- umowy sprzedaży koncertów/warsztatów (* koncertów/warsztatów,

nr zamówienia), lub/oraz

- umowy o świadczenie Usług (* opis usługi np. streaming, Muzyczne Centrum Dowodzenia), lub/oraz

- rejestracji konta Użytkownika w Serwicie MusicMQ (Usunięcie Konta Użytkownika).

(* imię i nazwisko Użytkownika)